ಮನದಾಳದ ಮಾತು

ಮನದಾಳದ ಮಾತು,
ನಿನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತು,
ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇ ಮರೆತ್ಹೋಯಿತು.

ನನ್ನೀ ಕಂಗಳ ಇಣುಕಿ ನೋಡು,
ಮರೆತ ಆ ಮಾತಿನ ಭಾವವು,
ಇನ್ನು ಮಿಂಚಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿಹುದು.By Shivu...

No comments:

Post a Comment