ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ....

ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಲ್ಲಾಸ,
ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಲ್ಲಾಸ,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಹೋದರೆ ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸ.....

  

Gouda's Story

Kumar Swamy and Devegouda story told in 2 Lines...
 ಕತ್ತೆ ಮರಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಮುದ್ದಾಗಿಯೆ ಇತ್ತು,,
ಕತ್ತೆ ಮರಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಮುದ್ದಾಗಿಯೆ ಇತ್ತು,,
ದೊಡ್ಡದಾಗುತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನಂತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು.... @("_")@

ಅವಳೆನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ...

ಅವಳೆನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಅವಾಗ ಅವಾಗಾ ನಗತಾಳೆ,
ಅವಳೆನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಅವಾಗ ಅವಾಗಾ ನಗತಾಳೆ,
ಅವಳ್ ತಮ್ಮಾನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣಾ ಆಣ್ಣಾ ಅಂತಾನೆ.... @("_")@

A World I Never Made

Ishtadha Hooo....

ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ   ಅವಳಿಗೊಂದು ಹೂ ಕೊಟ್ಟ,
ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಹೂ ಕೊಟ್ಟ,
ಇವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟ....
21