----ನಿನ್ನ ನಗು ----


ಸುಖವಿರಲಿ ದುಖ:ವಿರಲಿ,
ಕನಸಿರಲಿ  ನನಸಿರಲಿ...
ಜೀವನದ  ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ
ಮನದಲ್ಲಿನ  ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಕಣದಲ್ಲೂ...
ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ  ನಿನ್ನ  ಆ  ಒಂದು  ನಗುವಿಗಾಗಿ ,,,, 

                            -----ಪುಟ್ಟು 

 bharatgs7@gmail.com

ಶಿಲೆ.....!!


ಅವಳು ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದೊಡನೆ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು
ಕಲ್ಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಶಿಲೆಯಾಗಿ
ಅವಳೇ ...!!!

-- ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು


ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದು  ಗರ್ವ ಪಡೆಯದಿರು,
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿಸಿತೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. !!

-- ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್


ಹೂ -ದುಂಬಿ

ನೀನು ದುಂಬಿಯಾದರೆ ನಾ ಹೂ ಆಗುವೆ,
ನೀನು ದುಂಬಿಯಾದರೆ ನಾ ಹೂ ಆಗುವೆ,
ಆದರೂ ನೀನೇಕೆ ಹೂವಿಂದಾ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವೆ?????