ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು


ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದು  ಗರ್ವ ಪಡೆಯದಿರು,
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿಸಿತೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. !!

-- ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್


No comments:

Post a Comment