----ನಿನ್ನ ನಗು ----


ಸುಖವಿರಲಿ ದುಖ:ವಿರಲಿ,
ಕನಸಿರಲಿ  ನನಸಿರಲಿ...
ಜೀವನದ  ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ
ಮನದಲ್ಲಿನ  ಪ್ರತಿಯೊಂದು  ಕಣದಲ್ಲೂ...
ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ  ನಿನ್ನ  ಆ  ಒಂದು  ನಗುವಿಗಾಗಿ ,,,, 

                            -----ಪುಟ್ಟು 

 bharatgs7@gmail.com

5 comments: