ಓ ಸಿಗರೇಟೆ....

ಓ ಸಿಗರೇಟೆ.... ಓ ಸಿಗರೇಟೆ.... ನಾ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ,,,
ನಿನ್ನ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ.....
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ನೀನು ನನ್ನನು ಛಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ.....

ಚಂದ್ರಮುಖಿ....

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ, ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಬ್ಬಬಾ ಚಂದ್ರಮುಖಿ,...
ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ, ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಬ್ಬಬಾ ಚಂದ್ರಮುಖಿ,... 
ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ತೇಟ ಸೂರ್ಪನಖಿ...... @("_")@