Saluting D.R. Bendhre

ಬಂಗಾರ ನೀರ ಕಡಲಾಚೆ ಗಿಚೆಗಿದೆ ನೀಲ ನೀಲಾ ತೀರಾ,
ಮಿಂಚು ಬಳಗ ತೆರೆ ತೆರೆಗಳಾಗಿ ಅಲೆಯುವುದು  ಪುಟ್ಟ ಪೂರಾ !
ಅದು ನಮ್ಮ ಊರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಊರು, ತಮ್ ತಮಾ ಊರ ಧೀರಾ
ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಅದು ಇಲ್ಲವಣ್ಣ ದೂರಾ ... @("_")@