ನನ್ನ ಮೂದಲಾ ಕನಸು..

ಕನಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಕನಸಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಕನಸು.
ಕನಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಕನಸಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಕನಸು.
ಆದರೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮನಸು.... ॒("_")॒