ಹೆಂಡತಿ...

ಹೆಂಡತಿಯೆಂದರೆ ಚಂದಿರನಂತಿರಬೇಕು,
ಹೆಂಡತಿಯೆಂದರೆ ಚಂದಿರನಂತಿರಬೇಕು.
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳಕಾಗುತಿದ್ದಂತೆ
ಮಾಯವಾಗಬೇಕು..... ॒("_")॒


ನನ್ನ ಮೂದಲಾ ಕನಸು..

ಕನಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಕನಸಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಕನಸು.
ಕನಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಕನಸಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಕನಸು.
ಆದರೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮನಸು.... ॒("_")॒