ಪರಿಚಯ

ಇರುವ  ಊರು ದೂರಾದರೇನು, 
ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಬೇರಾದರೇನು,
ಭಾವಗಳು ಒಂದಾದರೆ ಸಾಲದೇ.
ಸುಟ್ಟು ಮನದೊಳಗಣ ಸಂಶಯ,
ಮೌನವ ಮುರಿದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಾಡಿ,
ಬೆಳೆಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಪರಿಚಯ.
 
 
 
 
By Shivu...

No comments:

Post a Comment