ನೆನೆದ ಕಲ್ಲು (ಸ್ಫರ್ಶ ಚಿತ್ರದ್ದು)


ನೆನೆದು ನೆನೆದು ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿಲ್ಲ,
ನೆನೆದು ನೆನೆದು ನಿರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಮೆತ್ತಗಾಗಲಿಲ್ಲ,

ಒಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನಾನೆಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾದೆನಲ್ಲ,
ನಾನೇಕೆ ಕಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲಾ????????????

2 comments: