ಮಲಗುವ ವೇಳೆ

ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ನಾ ನೆನೆದೆ,
ಮಲಗಿದಾಗ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದೆ,
ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾ ನೊಂದೆ,
ಸದಾ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ ನಿಂದೆ,
ನನ್ನೀ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ?
ಕವನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವರು :- ದೀಪು... (kndileep@gmail.com)

The Lincoln Lawyer: A Novel

No comments:

Post a Comment