ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ?

ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ...
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ ನೆರಳು ದೊರೆತಂತೆ....
ಇರಳ ಕತ್ತಲಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಿದಂತೆ .......
ನೀ ಬಂದಿರುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ?

--
By
ಸತೀಶ್ ಬಿ ಕನ್ನಡಿಗ

No comments:

Post a Comment