ಯಡ್ಡಿ ಜಪ

ನಮ್ಮ ಯಡ್ಡಿಯವರು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡುತಿದ್ದರು ಒಂದೆ ಜಪ

ಜಮೀನು... ಜಮೀನು..... ಜಮೀನು,,,

ನಮ್ಮ ಯಡ್ಡಿಯವರು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡುತಿದ್ದರು ಒಂದೆ ಜಪ
ಜಮೀನು.... ಜಮೀನು..... ಜಮೀನು,,,


ನಮ್ಮ ಯಡ್ಡಿಯವರು ಇಗಲೂ ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆ ಜಪ
ಜಾಮೀನು... ಜಾಮೀನು... ಜಾಮೀನು....@("_")@

2 comments: