ಕಂಬನಿಯ ಹನಿಯಲ್ಲಿ

ತುಂತುರು ಹನಿಯ
ಮಿಂಚು ಗುಡುಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸದ್ದಿಲದೆ  ಬಂದ ಆ ಕ್ಷಣ..
ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು..
ತಣ್ಣನೆ  ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ..
ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಗಧಿರೆಧ್ಧು ನಿಂತಾಗ..
ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು..
ಕಂಬನಿಯು ಮೌನಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಾಗ
ಎದುರು ಕಂಡ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ನಗು ಕಂಡಾಗ
ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು
ಹೀಗೇಕೆ ಓ ಪ್ರಾಣವೇ ಕೊಲ್ಲೂವೆ ಯೆನ್ನನೂ
ಪ್ರತಿ ನೆನಪಲ್ಲೂ ಎನ್ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಗೆ ತರಿಸಿ
ಮರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿಯ ಸುರಿಸುವೆ
ಆ ಕಂಬನಿಯ ಹನಿಯಲ್ಲೂ ನೆನಪಾಧೆ ನೀನು.. :)


By Vrajs :)

No comments:

Post a Comment