ಅನುದಿನವು ಕಾಣುವೆನು

ಅನುದಿನವು  ಕಾಣುವೆನು  ಅವಳ  ಕನಸನ್ನ
ಅವಳನ್ನು  ವರಿಸಲು  ಸಹಕರಿಸಿ  ನನ್ನ
ಕವಿತೆಗಳ  ಬರೆಯಲು  ನಾ  ಕಾಳಿದಾಸ
ಅವಳೆನಗೆ  ಸಿಗದಿರೆ  ನಾ  ದೇವದಾಸ ...!


ಹರ್ಷಾ...
shree.h563@gmail.com

No comments:

Post a Comment