ಶಿಲೆ.....!!


ಅವಳು ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದೊಡನೆ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು
ಕಲ್ಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಶಿಲೆಯಾಗಿ
ಅವಳೇ ...!!!

-- ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

No comments:

Post a Comment