ಮರವನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು


ಮರವನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಸುಸ್ತಾದ ಮಾನವ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು,
ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮರದಡಿಯ ನೆರಳನ್ನು.


 
-- ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

No comments:

Post a Comment