ಓ ಸಿಗರೇಟೆ....

ಓ ಸಿಗರೇಟೆ.... ಓ ಸಿಗರೇಟೆ.... ನಾ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ,,,
ನಿನ್ನ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ.....
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ನೀನು ನನ್ನನು ಛಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ.....

No comments:

Post a Comment